Algemene voorwaarden

V1 01-04-2020 | 19:03:30

Deze website is eigendom van Stichting Bliss Shine For Cancer. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Stichting Bliss Shine For Cancer - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Stichting Bliss Shine For Cancer spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stichting Bliss Shine For Cancer, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Bliss Shine For Cancer tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Stichting Derdengelden Online Fondsenverwerving

De verwerking van de betalingen/donaties op deze website loopt via de Stichting Derdengelden Online Fondsenverwerving, Kvk 61828181. Stichting Derdengelden Online Fondsenverwerving ontvangt via Mollie B.V. alle inkomsten en stort deze door naar Stichting Bliss Shine For Cancer.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Stichting Bliss Shine For Cancer zullen Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Bliss Shine For Cancer geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Bliss Shine For Cancer daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting Bliss Shine For Cancer wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@blissshineforcancer.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Stichting Bliss Shine For Cancer jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Bliss Shine For Cancer, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Bliss Shine For Cancer niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting Bliss Shine For Cancer en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.